O nás

zpět do rubriky

Projekty

Probíhající projekty

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými
programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu
pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry,
nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do
zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují
vzdělání a kvalifikaci.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Logo OPZ barevn+ę

 

 

Centrum Kašpar – PRO firemní procesy

Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Projekt odpovídá na zjištěné slabiny ve strategickém řízení, diverzifikaci zdrojů, FR, marketingu a PR.
Pro efektivní dosažení cílů kombinujeme spolupráci s experty a školení pro CS. Připravíme strategické plány, nastavíme procesy řízení a evaluace, posílíme FR (plánování, vyhodnocování, efektivita), vytvoříme dosud absentující marketing (konkrétní produkty pro trh). Posílíme CS projektu tak, abychom mohli naplňovat naše poslání, získali finanční stabilitu a dále pomáhali v regionu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Logo OPZ barevn+ę

 

 

Ukončené v roce 2016

Odpovědná volba povolání

Termín realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016

Cílem projektu je zprostředkovat 140 žákům a žákyním základních škol přímou zkušenost s realitou trhu práce, umožnit jim odpovědné rozhodování při zvažování budoucího povolání a usnadnit orientaci v nabídce středního stupně vzdělávání s vazbou na profesní preference v kontextu reality současného trhu pracovních příležitostí. Pro školní třídy zrealizujeme vzdělávací program založený na interaktivním modelu. Zaměříme se na rozvoj kompetencí potřebných ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Děti se naučí vyhodnocovat své předpoklady pro výkon budoucí profese. Dozvědí se, jaké jsou současné preference zaměstnavatelů na českém a regionálním trhu práce. Upozorníme na faktory, které je vhodné zohlednit při volbě dalšího studia. Vytvoříme metodické DVD s výukovými materiály, pracovními listy a video spoty.

Celkové náklady projektu: 34.000 Kč
Tento program je podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou Kč 27.000,-.

 

Vlastní tvorbou proti xenofobii

Termín realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016

Cíle projektu směřují k prevenci a eliminaci nežádoucích projevů xenofobie, sexismu, heterosexismu a homofobie u dětí a mládeže v Liberci. Seznámíme žáky a žákyně s fungováním genderového řádu a poukážeme na provazbu s projevy diskriminace a xenofobie. Upozorníme na konkrétní negativní důsledky genderově stereotypního smýšlení. Posílíme v dětech bezpředsudečné vnímání jinakosti. Naučíme je, jak se dopadům sexismu, heterosexismu či homofobie bránit. Vtáhneme širokou veřejnost do procesu rozpoznávání sexismu a zajistíme tak jeho prevenci. K tomu využijeme zážitkových a zkušenostních metod a atraktivních mediálních formátů. Uskutečníme besedy pro žáky a žákyně 2. stupně ZŠ z Liberce. Zrealizujeme soutěž o nejzdařilejší autorský snímek na témata: xenofobie, sexismus, genderový stereotyp. Vyhlášení výsledků soutěže spojíme s výstavou pro veřejnost.

Celkové náklady projektu: 61.600 Kč
Tento program je podpořen Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec částkou Kč 48.900,-.

 

Pomoc při hledání práce

Termín realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2016

Cílem projektu je dlouhodobě nezaměstnaným osobám pomoci s návratem na trh práce. Prostřednictvím individuální práce s klienty/kami přispět k eliminaci nežádoucích společenských jevů, které mohou být s dlouhodobou nezaměstnaností spojeny. Podporovat jejich motivaci a samostatnost při hledání práce, být oporou v jejich těžké životní situaci, což pomůže zmírnit negativní dopad nezaměstnanosti na tyto osoby a přispěje k prevenci sociálního vyloučení. Do projektu zapojíme minimálně 8 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných osob. Klienti/ky si vypracují testy profesní diagnostiky, jejichž cílem je posouzení profesních schopností a možností pro uplatnění na trhu práce, poskytneme jim individuální poradenství a pomůžeme při hledání vhodného zaměstnání.

Celkové náklady projektu: 53.740 Kč
Tento program je podpořen Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec částkou Kč 42.700,-.

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství.

Číslo projektu: 648

Doba realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Cílem je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat ke genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář k filmu s genderovou tématikou (50 institucí). Nabídneme jim osvětovou a metodickou podporu k tématu (5 besed a seminářů). Vytvoříme školám interaktivní výukové materiály (5 typů) a návrh harmonizačního dne s genderovým akcentem (1 typ). Individuálním zájemcům/kyním poskytneme genderové poradenství v rozsahu 20 hodin. Odborná komise vybere 3 nejlepší filmové náměty, které budou převedeny do podoby krátkých filmů za účasti autorů/ek, profesionálních herců a filmového štábu. Tvorbě filmů poskytne metodickou supervizi genderová garantka. Zfilmované náměty uvedeme na prvním genderovém minifestivalu v ČR. Filmy vydáme na DVD, zveřejníme na webech a sociálních sítích. Úspěšné autory/ky představíme v rámci festivalu. Divácké hlasování rozhodne o vítězi/ce hlavní ceny. Tou bude mj. odměna rekrutující se motivačně z genderově-osvětové kampaně.

Rozpočet projektu: 1 081 223,- Kč

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.natocfilm.cz

 

Program rozvoje osobnosti a přípravy na zaměstnání

Doba realizace: listopad 2015 – květen 2016

Cílem je přispět prostřednictvím kurzu zaměřeného na rozvoj osobnosti a přípravu na zaměstnání ke snižování především dlouhodobé nezaměstnanosti. Kurz zaměříme na rozvoj dovedností potřebných pro získání práce, posilování sociálních kontaktů, sebepoznání, zlepšení komunikace, práci se stresem, sebeprezentaci, řešení konfliktů, obranu proti manipulaci, zásady vyjednávání atd.  Účastníci/ice kurzu mezi sebou navážou nové kontakty, mohou si předávat pracovní i osobních zkušeností. Seznámí se s pracovně právní problematikou, absolvují přípravu a nácvik na přijímací pohovor. Účastníky/ice naučíme, jak se správně orientovat na trhu práce a jak hledat vhodné pracovní pozice. Důraz bude také kladen na posílení finanční gramotnosti lidí ohrožených dluhovou pastí a na slaďování soukromého a pracovního života. Za dobu realizace projektu proběhne jeden skupinový kurz v délce 32 hodin pro 8 – 12 osob.

Rozpočet projektu: Kč 19 400,-.
Realizaci tohoto projektu podpořila Nadace Euronisa částkou Kč 10 000,-.

 

Budoucí povolání – zvolte si ho odpovědně (interaktivní besedy pro ZŠ)

Doba realizace: září 2015 – únor 2016

Cílem je zprostředkovat 160 žákům a žákyním základních škol formou vzdělávacího interaktivního workshopu první přímou zkušenost s realitou trhu práce a umožnit jim odpovědné rozhodování při zvažování budoucího povolání. Současně je cílem usnadnit jim orientaci v nabídce středního stupně vzdělávacích možností, a to s vazbou na zmíněné profesní preference v kontextu reality současného trhu pracovních příležitostí. Smyslem je zvýšit míru profesní gramotnosti dětí tím, že propojíme jejich teoretické znalosti s poznatky o fungování trhu práce s faktory profesního uplatnění. Interaktivní zkušenostní formát učení, současně rozvíjí měkké dovednosti žáků a žákyň.

Rozpočet projektu: Kč 25.380,-.
Tento program byl podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou Kč 12.000,-.