Projekty ESF

Logo OPZ barevn+ę

 

 

 

 

 

Genderové audity na Liberecku

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006261

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Projektem působíme na strukturální nerovnosti na trhu práce, které ztěžují pracovní uplatnění ženám i mužům, jejich work-life balance a které brzdí rozvoj firem. Provedeme genderové audity u 5 regionálních zaměstnavatelů. Tím jim poskytneme expertní know-how pro optimalizaci personálních procesů, kultivaci firemní kultury a podporu zdravých vztahů. Genderová integrace firem současně posílí jejich dobrou značku a pro znevýhodněné uchazeče/ky bude signálem i zárukou rovného přístupu na trhu práce. (Pokračování textu…)

Centrum Kašpar – PRO firemní procesy

Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Projekt odpovídá na zjištěné slabiny ve strategickém řízení, diverzifikaci zdrojů, FR, marketingu a PR.
Pro efektivní dosažení cílů kombinujeme spolupráci s experty a školení pro CS. Připravíme strategické plány, nastavíme procesy řízení a evaluace, posílíme FR (plánování, vyhodnocování, efektivita), vytvoříme dosud absentující marketing (konkrétní produkty pro trh). Posílíme CS projektu tak, abychom mohli naplňovat naše poslání, získali finanční stabilitu a dále pomáhali v regionu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými
programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu
pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry,
nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do
zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují
vzdělání a kvalifikaci. (Pokračování textu…)

Rovná šance pro město Jilemnice

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Projekt vyrovnává šance na kariérní růst zaměstnaných žen a mužů. Zlepšuje podmínky v oblasti slaďování soukromých a pracovních rolí, oslabuje nerovnosti a zažité stereotypy na téma genderu v prostředí veřejné správy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

JobPoint mezi horami

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020

Projekt reaguje na problémy disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 240 lidem, kteří jsou buď dlouhodobě nezaměstnaní nebo ve věku nad 50 let, překonat hendikepy a nástrahy, na které na trhu práce naráží. (Pokračování textu…)

Hladce do práce

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006939

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020

Projekt reaguje na problém disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 300 rodičům malých dětí překonat hendikepy a nástrahy, které na ně na trhu práce číhají. Pomůžeme zhodnotit jejich silné a slabé stránky a sladit je s aktuálními požadavky místních firem. (Pokračování textu…)