Ještědská 2021

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027

Termín realizace: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2022

Smyslem projektu je zavést do praxe vybrané klíčové priority definované genderovým auditem, jenž byl realizován na jaře 2017. S termínem naplnění do července 2021 jsou formulovány tyto cíle:

  1. Škola má fungující vnitřní procesy, které jsou primární garancí rovných podmínek zaměstnanců/kyň v oblasti náboru, komunikace, benefitů, pružných forem práce, osobního rozvoje, odměňování.
  2. Škola účinně předchází vyčerpání zaměstnanců/kyň, eliminuje jejich přetížení a inovativními nástroji umožňuje slaďování pracovní a soukromé sféry.
  3. Škola optimalizuje systém řízení organizace s vazbou na rovné podmínky pro profesní a osobní rozvoj.
  4. Škola má zpracovanou strategii vnější komunikace coby společensky odpovědné instituce. Pilotuje a rozvíjí akce s fundraisingovým potenciálem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně – ZŠ Ještědská, která je zapojena do projektu jako příjemce opatření, má v současné době 60 zaměstnanců/kyň, z toho 9 mužů a 51 žen. Tvoří ji úsek vedení, pedagogů/žek, provozních zaměstnanců/kyň, úsek školní družiny a školního klubu.

Zaměstnavatelé – ZŠ Ještědská, je vzdělávací organizací, jež má v regionu dlouholetou tradici. Škola se těší dobré pověsti nejen jako organizace zajišťující výchovu a vzdělávání, ale také jako zaměstnavatel. Právě ZŠ Ještědská – zaměstnavatel je cílovou skupinou projektu, která v rámci projektu kultivuje své firemní klima a procesy v souladu s principy genderu a RP.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.