Škola rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022

Cíle projektu:

Organizace má do roku 2021 nastaven systém zaměstnaneckých benefitů a opatření na podporu
slaďování pro různé skupiny zaměstnaných. Zaměstnanci/kyně organizace se aktivně podílí na vzniku konkrétních materiálů, jež zrcadlí stav genderové rovnosti a firemní kultury organizace. Chápou jejich význam na individuální úrovni, ale také jako součást odpovědné a důvěryhodné značky svého zaměstnavatele. Metodické a procesní vedení organizace zná principy gender a age managementu a dokáže podporovat osobnostní i profesní rozvoj každé/ho zaměstnance/zaměstnankyně v souladu s jeho předpoklady. Chápe rituály a procesy v organizaci jako příležitosti pro budování střešní koncepce HR založené na rovných příležitostech.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně SOŠ Liberec jsou cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že představují spolutvůrce a příjemce konkrétních opatření, nástrojů, produktů a výstupů. Získávají v rámci projektu řešení šitá na míru potřebám sejmutým genderovým auditem – mohou pracovat a věnovat se osobnímu a rodinnému životu ve větším klidu a rovnováze, nedochází k nezdravým pocitům přetížení.

Zaměstnavatelé – Střední odborná škola Liberec jako zaměstnavatel je cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že jako organizace získává další, pokročilé know-how v oblasti genderové integrace. Škola rozvíjí odpovědné plánování lidských zdrojů, kultivuje systém zaměstnaneckých benefitů s důrazem na pozitivní flexibilitu, eliminaci přetížení a zachování kontinuity diverzních týmů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

V rámci klíčové aktivity, která má za cíl poskytování benefitů pro péči a pozitivní flexibilitu vznikla pravidla čerpání benefitů hlídání dětí a benefitu podpůrných pracovníků/ic pro flexibilitu.

Jedním z již realizovaných výstupů projektu je Adaptační brožura školy, která vznikla za týmové spolupráce během prvního roku realizace projektu. Brožura slouží jako vstupní „orientační manuál“ pro nového zamětnance školy.

Koncem projektu se konala veřejná osvětová konference, prezentující příklady dobré praxe v oblasti benefitů podporujících rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.