Škola rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Cíle projektu:

Organizace má do roku 2021 nastaven systém zaměstnaneckých benefitů a opatření na podporu
slaďování pro různé skupiny zaměstnaných. Zaměstnanci/kyně organizace se aktivně podílí na vzniku konkrétních materiálů, jež zrcadlí stav genderové rovnosti a firemní kultury organizace. Chápou jejich význam na individuální úrovni, ale také jako součást odpovědné a důvěryhodné značky svého zaměstnavatele. Metodické a procesní vedení organizace zná principy gender a age managementu a dokáže podporovat osobnostní i profesní rozvoj každé/ho zaměstnance/zaměstnankyně v souladu s jeho předpoklady. Chápe rituály a procesy v organizaci jako příležitosti pro budování střešní koncepce HR založené na rovných příležitostech.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně SOŠ Liberec jsou cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že představují spolutvůrce a příjemce konkrétních opatření, nástrojů, produktů a výstupů. Získávají v rámci projektu řešení šitá na míru potřebám sejmutým genderovým auditem – mohou pracovat a věnovat se osobnímu a rodinnému životu ve větším klidu a rovnováze, nedochází k nezdravým pocitům přetížení.

Zaměstnavatelé – Střední odborná škola Liberec jako zaměstnavatel je cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že jako organizace získává další, pokročilé know-how v oblasti genderové integrace. Škola rozvíjí odpovědné plánování lidských zdrojů, kultivuje systém zaměstnaneckých benefitů s důrazem na pozitivní flexibilitu, eliminaci přetížení a zachování kontinuity diverzních týmů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

V rámci klíčové aktivity, která má za cíl poskytování benefitů pro péči a pozitivní flexibilitu vznikla pravidla čerpání benefitů hlídání dětí a benefitu podpůrných pracovníků/ic pro flexibilitu.

Jedním z již realizovaných výstupů projektu je Adaptační brožura školy, která vznikla za týmové spolupráce během prvního roku realizace projektu. Brožura slouží jako vstupní “orientační manuál” pro nového zamětnance školy.