Ukončené projekty

Již ukončené projekty:

Centrum Kašpar nové generace

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009611

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Cíle projektu: Nezisková organizace Centrum Kašpar má funkčně a prakticky nastavenou firemní politiku AM, což se odráží v základních HR procesech (nábor/adaptace, vzdělávání, benefity, hodnocení, interní a externí komunikace). Organizace má metodiku práce osobnostního rozvoje a tzv. „talentovou mapu“ organizace. Vytvořenou strategii AM a metodiku nástupnictví. Provedenou analýzu zaměstnaneckých benefitů optikou AM. Organizace projde v roce 2021 Age management re-auditem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně – cílovou skupinu tvoří 16 interních a 22 externích zaměstnaných.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

JobPoint mezi horami

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt reaguje na problémy disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 240 lidem, kteří jsou buď dlouhodobě nezaměstnaní nebo ve věku nad 50 let, překonat hendikepy a nástrahy, na které na trhu práce naráží.

Cílenou akvizicí překonáme jejich sociální izolaci, posílíme jejich sebevědomí, pomůžeme uspět na trhu práce. Zhodnotíme jejich silné a slabé stránky a sladíme je s aktuálními požadavky místních firem. Zaměstnání získá 84 z nich.

Cílová skupina: osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců v evidenci ÚP, uchazeči a zájemci o zaměstnání ve věku 50 a více let.

Hladce do práce

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006939

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 10. 2020

Projekt reaguje na problém disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 300 rodičům malých dětí překonat hendikepy a nástrahy, které na ně na trhu práce číhají. Pomůžeme zhodnotit jejich silné a slabé stránky a sladit je s aktuálními požadavky místních firem. Naučíme je efektivně hledat práci. Pro 110 z nich najdeme zaměstnání. Aktivizujeme a přispějeme k navýšení FFOP podporujících slaďování práce a rodiny.

Cílová skupina: osoby evidované na ÚP, kteří pečují o děti do 15 let a rodiče na rodičovské dovolené.

Rovná šance pro město Jilemnice

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Projekt vyrovnává šance na kariérní růst zaměstnaných žen a mužů. Zlepšuje podmínky v oblasti slaďování soukromých a pracovních rolí, oslabuje nerovnosti a zažité stereotypy na téma genderu v prostředí veřejné správy.

Centrum Kašpar – PRO firemní procesy

Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Projekt odpovídá na zjištěné slabiny ve strategickém řízení, diverzifikaci zdrojů, FR, marketingu a PR.
Pro efektivní dosažení cílů kombinujeme spolupráci s experty a školení pro CS. Připravíme strategické plány, nastavíme procesy řízení a evaluace, posílíme FR (plánování, vyhodnocování, efektivita), vytvoříme dosud absentující marketing (konkrétní produkty pro trh). Posílíme CS projektu tak, abychom mohli naplňovat naše poslání, získali finanční stabilitu a dále pomáhali v regionu.

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými
programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu
pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry,
nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do
zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují
vzdělání a kvalifikaci.

Cílová skupina: ženy s dětmi do 15 let, ženy do 25 let, ženy evidované na ÚP déle než 5 měsíců, ženy ve výpovědi nebo s předpokladem ukončení pracovního poměru, ženy ve věku 55 – 64 let.

Genderové audity na Liberecku

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006261

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Projektem působíme na strukturální nerovnosti na trhu práce, které ztěžují pracovní uplatnění ženám i mužům, jejich work-life balance a které brzdí rozvoj firem. Provedeme genderové audity u 5 regionálních zaměstnavatelů. Tím jim poskytneme expertní know-how pro optimalizaci personálních procesů, kultivaci firemní kultury a podporu zdravých vztahů. Genderová integrace firem současně posílí jejich dobrou značku a pro znevýhodněné uchazeče/ky bude signálem i zárukou rovného přístupu na trhu práce.

Cílová skupina: Do projektu budou zapojeni zaměstnanci a zaměstnankyně 5 libereckých firem. Zapojeni budou jak v rolích respondentů/ek, tak v roli aktivního auditoria, které čerpá zpětnou vazbu z auditních aktivit. Zapojené organizace mají celkem cca 330 zaměstnaných osob.

Projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.