Ukončené projekty

Již ukončené projekty:

Vaše cesta k dobré práci

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010331

Termín realizace: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023

Projekt reaguje na problém disparity na TP, který byl identifikován v IPRÚ Liberec-Jablonec n/N.
Konkrétně pomůžeme 290 lidem dl. nezaměstnaným a rodičům malých dětí překonat hendikepy a
nástrahy, které na ně na TP číhají. Cílenou intervencí posílíme jejich kompetence, zvýšíme jejich
kvalifikaci a sladíme ji s aktuálními požadavky místních firem. Aktivizujeme
zaměstnavatele a podpoříme vznik více FFOP, čímž eliminujeme oddalování návratu do práce u CS
rodičů.

Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti a osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Ještědská 2021

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009027

Termín realizace: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2022

Smyslem projektu je zavést do praxe vybrané klíčové priority definované genderovým auditem, jenž byl realizován na jaře 2017. S termínem naplnění do července 2021 jsou formulovány tyto cíle:

  1. Škola má fungující vnitřní procesy, které jsou primární garancí rovných podmínek zaměstnanců/kyň v oblasti náboru, komunikace, benefitů, pružných forem práce, osobního rozvoje, odměňování.
  2. Škola účinně předchází vyčerpání zaměstnanců/kyň, eliminuje jejich přetížení a inovativními nástroji umožňuje slaďování pracovní a soukromé sféry.
  3. Škola optimalizuje systém řízení organizace s vazbou na rovné podmínky pro profesní a osobní rozvoj.
  4. Škola má zpracovanou strategii vnější komunikace coby společensky odpovědné instituce. Pilotuje a rozvíjí akce s fundraisingovým potenciálem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně – ZŠ Ještědská, která je zapojena do projektu jako příjemce opatření, má v současné době 60 zaměstnanců/kyň, z toho 9 mužů a 51 žen. Tvoří ji úsek vedení, pedagogů/žek, provozních zaměstnanců/kyň, úsek školní družiny a školního klubu.

Zaměstnavatelé – ZŠ Ještědská, je vzdělávací organizací, jež má v regionu dlouholetou tradici. Škola se těší dobré pověsti nejen jako organizace zajišťující výchovu a vzdělávání, ale také jako zaměstnavatel. Právě ZŠ Ještědská – zaměstnavatel je cílovou skupinou projektu, která v rámci projektu kultivuje své firemní klima a procesy v souladu s principy genderu a RP.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

Škola rovných příležitostí

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022

Cíle projektu:

Organizace má do roku 2021 nastaven systém zaměstnaneckých benefitů a opatření na podporu
slaďování pro různé skupiny zaměstnaných. Zaměstnanci/kyně organizace se aktivně podílí na vzniku konkrétních materiálů, jež zrcadlí stav genderové rovnosti a firemní kultury organizace. Chápou jejich význam na individuální úrovni, ale také jako součást odpovědné a důvěryhodné značky svého zaměstnavatele. Metodické a procesní vedení organizace zná principy gender a age managementu a dokáže podporovat osobnostní i profesní rozvoj každé/ho zaměstnance/zaměstnankyně v souladu s jeho předpoklady. Chápe rituály a procesy v organizaci jako příležitosti pro budování střešní koncepce HR založené na rovných příležitostech.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně SOŠ Liberec jsou cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že představují spolutvůrce a příjemce konkrétních opatření, nástrojů, produktů a výstupů. Získávají v rámci projektu řešení šitá na míru potřebám sejmutým genderovým auditem – mohou pracovat a věnovat se osobnímu a rodinnému životu ve větším klidu a rovnováze, nedochází k nezdravým pocitům přetížení.

Zaměstnavatelé – Střední odborná škola Liberec jako zaměstnavatel je cílovou skupinou projektu v tom ohledu, že jako organizace získává další, pokročilé know-how v oblasti genderové integrace. Škola rozvíjí odpovědné plánování lidských zdrojů, kultivuje systém zaměstnaneckých benefitů s důrazem na pozitivní flexibilitu, eliminaci přetížení a zachování kontinuity diverzních týmů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

V rámci klíčové aktivity, která má za cíl poskytování benefitů pro péči a pozitivní flexibilitu vznikla pravidla čerpání benefitů hlídání dětí a benefitu podpůrných pracovníků/ic pro flexibilitu.

Jedním z již realizovaných výstupů projektu je Adaptační brožura školy, která vznikla za týmové spolupráce během prvního roku realizace projektu. Brožura slouží jako vstupní „orientační manuál“ pro nového zamětnance školy.

Koncem projektu se konala veřejná osvětová konference, prezentující příklady dobré praxe v oblasti benefitů podporujících rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Centrum Kašpar nové generace

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009611

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Cíle projektu: Nezisková organizace Centrum Kašpar má funkčně a prakticky nastavenou firemní politiku AM, což se odráží v základních HR procesech (nábor/adaptace, vzdělávání, benefity, hodnocení, interní a externí komunikace). Organizace má metodiku práce osobnostního rozvoje a tzv. „talentovou mapu“ organizace. Vytvořenou strategii AM a metodiku nástupnictví. Provedenou analýzu zaměstnaneckých benefitů optikou AM. Organizace projde v roce 2021 Age management re-auditem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci/kyně – cílovou skupinu tvoří 16 interních a 22 externích zaměstnaných.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

JobPoint mezi horami

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt reaguje na problémy disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 240 lidem, kteří jsou buď dlouhodobě nezaměstnaní nebo ve věku nad 50 let, překonat hendikepy a nástrahy, na které na trhu práce naráží.

Cílenou akvizicí překonáme jejich sociální izolaci, posílíme jejich sebevědomí, pomůžeme uspět na trhu práce. Zhodnotíme jejich silné a slabé stránky a sladíme je s aktuálními požadavky místních firem. Zaměstnání získá 84 z nich.

Cílová skupina: osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců v evidenci ÚP, uchazeči a zájemci o zaměstnání ve věku 50 a více let.

Hladce do práce

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006939

Termín realizace: 1. 8. 2017 – 31. 10. 2020

Projekt reaguje na problém disparity na trhu práce a problém růstu nezaměstnanosti, které byly identifikovány v integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Konkrétně pomůžeme 300 rodičům malých dětí překonat hendikepy a nástrahy, které na ně na trhu práce číhají. Pomůžeme zhodnotit jejich silné a slabé stránky a sladit je s aktuálními požadavky místních firem. Naučíme je efektivně hledat práci. Pro 110 z nich najdeme zaměstnání. Aktivizujeme a přispějeme k navýšení FFOP podporujících slaďování práce a rodiny.

Cílová skupina: osoby evidované na ÚP, kteří pečují o děti do 15 let a rodiče na rodičovské dovolené.

Rovná šance pro město Jilemnice

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006186

Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Projekt vyrovnává šance na kariérní růst zaměstnaných žen a mužů. Zlepšuje podmínky v oblasti slaďování soukromých a pracovních rolí, oslabuje nerovnosti a zažité stereotypy na téma genderu v prostředí veřejné správy.

Centrum Kašpar – PRO firemní procesy

Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Projekt odpovídá na zjištěné slabiny ve strategickém řízení, diverzifikaci zdrojů, FR, marketingu a PR.
Pro efektivní dosažení cílů kombinujeme spolupráci s experty a školení pro CS. Připravíme strategické plány, nastavíme procesy řízení a evaluace, posílíme FR (plánování, vyhodnocování, efektivita), vytvoříme dosud absentující marketing (konkrétní produkty pro trh). Posílíme CS projektu tak, abychom mohli naplňovat naše poslání, získali finanční stabilitu a dále pomáhali v regionu.

Liberecko spravedlivější k zaměstnávání žen

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003140

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení žen ohrožených na trhu práce. Vysoce individualizovanými
programy reagujeme na problematické situace, kterým při hledání zaměstnání nebo v průběhu
pracovního procesu musí ženy, častěji než muži, čelit. Jedná se o sladění práce a rodinné sféry,
nerovné (diskriminační) zacházení zaměstnavatelů, předsudky a stereotypy provázející nástup do
zaměstnání či změnu profese. Aktivity posilují sebevědomí, orientaci vlastních schopnostech, zvyšují
vzdělání a kvalifikaci.

Cílová skupina: ženy s dětmi do 15 let, ženy do 25 let, ženy evidované na ÚP déle než 5 měsíců, ženy ve výpovědi nebo s předpokladem ukončení pracovního poměru, ženy ve věku 55 – 64 let.

Genderové audity na Liberecku

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006261

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Projektem působíme na strukturální nerovnosti na trhu práce, které ztěžují pracovní uplatnění ženám i mužům, jejich work-life balance a které brzdí rozvoj firem. Provedeme genderové audity u 5 regionálních zaměstnavatelů. Tím jim poskytneme expertní know-how pro optimalizaci personálních procesů, kultivaci firemní kultury a podporu zdravých vztahů. Genderová integrace firem současně posílí jejich dobrou značku a pro znevýhodněné uchazeče/ky bude signálem i zárukou rovného přístupu na trhu práce.

Cílová skupina: Do projektu budou zapojeni zaměstnanci a zaměstnankyně 5 libereckých firem. Zapojeni budou jak v rolích respondentů/ek, tak v roli aktivního auditoria, které čerpá zpětnou vazbu z auditních aktivit. Zapojené organizace mají celkem cca 330 zaměstnaných osob.

Projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.